"най-добър ресторант в лондон"

"Най-добро обслужване в англия"

Arrow left icon
обратно

Новини

Празничната ни промоция с Coca-Cola & Бохемия

Празничната ни промоция с Coca-Cola & Бохемия

Участвай в празничната ни промоция и спечели коледни чаши от Coca-Cola или ваучер за пътуване на стойност 200лв.от Бохемия.????✨

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Поръчай в HAPPY – ресторанти, добави 2 бр кен Coca-Cola и можеш да спечелиш подарък”

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Поръчай в HAPPY, добави 2 бр кен Coca-Cola и можеш да спечелиш подарък” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, бул. „Цар освободител“ № 25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като„хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото ида било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 05.12.2022 г. и продължава до изчерпване на количествата награди.


  1. НАГРАДИ
    5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
    -  5000  бр. рекламна стъклена чаша на Coca Cola.

-       30 бр. Ваучери, всеки на стойност 200,00 лв.,  за туристическа агнеция Бохемия. 

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.4. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.5. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.6. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да посети и поръчка в ресторант от верига ХЕПИ на територията на страната.

6.2. Към направената поръчка трябва да има добавени поне 2 броя кен – Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta или Sprite в комбинация по избор.
6.3. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 14 лева с ДДС.

6.4. В играта за подарък чаша и ваучер от туристическа агенция Бохемия могат да участват само поръчки направени на място в ресторант от верига ХЕПИ в цялата страна.

6.5. Наградите печеливчшите клиенти получават веднага на място в ресторанта, който са посетили и са извършили поръчка. За целите на играта спечелилият клиент попълва „Декларация за получаване на награда“. Подписването на декларацията е задължително условие за получаване на наградата.

Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта.

Всяка една от стъпките е задължително условие за участие в Играта.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: https://happy.bg .

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg