"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ I

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕПИ“ ЕАД, ЕИК 103924544, се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл.58в от Закона за електронното управление и чл.39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Настоящата декларация се отнася до:

уебсайт с адрес https://happy.bg/

II. НЕДОСТЪПНО СЪДЪРЖАНИЕ

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

 

I. СТАТУС НА СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържанието на уебсайта частично съответства на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствия и изключения посочени по-долу.

 

II. НЕДОСТЪПНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения Частично осигурено
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

ДОСТЪПНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО:

Няма създадени такива.


Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

01.05.2022 г.

 

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

01.05.2023 г.

 

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта:

01.05.2022 г.

 

МЕТОД, ИЗПОЛЗВАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА:

самооценка, направена от собственика на уебсайта.

 

ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт:

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: customerservice@happy.bg

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

https://happy.bg/contacts

 

Данни за контакт с длъжностното лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Александър Атанасов, юрисконсулт, отдел „Правен“, 0887 330 100aatanasov@happy.bg

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ:

На основание чл.58г от Закона за електронното управление сигналите на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта могат да се подават на адрес ­customerservice@happy.bg или по поща/куриер на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №25, ет.1.

Срокът за разглеждане на сигнал и изпращане на отговор до подателя му е 30 (тридесет) дни от датата на получаване на сигнала. Отговорът следва да съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно или незаконосъобразно. Отговорът се изпраща на хартиен носител на посочения в сигнала адрес и/или под формата на сканирано копие (PDF файл), прикрепено към електронно писмо до посочената в сигнала електронна поща – по избор на „ХЕПИ“ ЕАД за всеки отделен случай. Когато в сигнала е посочен неверен или несъществуващ адрес, отговорът се смята за получен от датата на изпращането му.

 

В случай, че „ХЕПИ“ ЕАД не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подал/а сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) по един от следните начини:

  • в деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, гр. София;

  • чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, гр. София – 1000;

  • по електронен път на mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“.

 

РАЗДЕЛ II

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

ХЕПИ“ ЕАД се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като предвижда мерки за отстраняване на недостъпното съдържание и осигуряване на постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Пълното съответствие с наличните стандарти за достъпност обаче не винаги е възможно във всеки един аспект. При възникване на  затруднения докато работите с уебсайта или част от съдържанието не е достъпно или разбираемо за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние, подобрявайки достъпността му непрекъснато.

 

Дата на публикуване на уебсайта:

01.05.2022.