"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Хапвай и спечели шампионски награди с Hellmanns

Хапвай и спечели шампионски награди с Hellmanns

Хапвай и спечели шампионски награди с Hellmanns. 
Добави сос към храната си и участвай за шапка или топка!

-------------------------------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛНА ИГРА

„Добави сос Hellmann’s към своето ястие и участвай за награда“

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

  1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди – „Добави сос Hellmann’s към своето ястие и участвай за наградите, организирана от „ХЕПИ” ЕАД (със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, бул. „Цар освободител“ №25), наричано за краткост „Организатора”.

1.2. Играта се осъществява съвместно с партньора „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg/hellmanns

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 18.06.2024г. - и приключва на 15.07.2024г. в 23:59 ч.

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта“

- 1000 (хиляда) бр. топки с бранд Hellmann’s;

- 1000 (хиляда) бр. шапки Hellmann’s

5.2. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

5.3. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.

5.4. Всички награди в настоящата томбола са осигурени от партньора „Юниливър България“ ЕООД.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Всеки, направил поръчка в ресторант от верига „Happy” в периода на играта, и добавил в поръчката си поне един сос Hellmann’s,  получава възможност да изтрие виртуална скреч карта, от която може да спечели веднага една от наградите  по т. 5.1.

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 20,00 (двадесет) лева с ДДС.

6.3. Играта е активна за поръчки, направени само в ресторанти Happy Bar & Grill в страната.

 

 

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://happy.bg.

 

  1. I ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

9.1. Организаторът има правото да променя Общите условия, обявявайки това чрез официални съобщения на своя сайт и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

9.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Игратаа по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 9.1., в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

  1. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Играта, както и в случай, че потребителят е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен адрес.

 

  1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

 

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg.