"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Налей си футболно настроение!

Налей си футболно настроение!

Време е за футбол, вкусна храна и наливна бира. Разиграй футболната комбинация на твоята маса и участвай в играта за екскурзия за двама до дестинация в Европа! 

   

-----------------------------------------------

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

„Налей си футболно настроение и спечели уикенд екскурзия за двама в Европа“

 

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Налей си футболно настроение и спечели уикенд екскурзия за двама в Европа“ организирана от „ХЕПИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, бул. „Цар освободител“ № 25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2, ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ѝ не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg.

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта протича в периода 20.06.2024г. – 14.07.2024г.

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

 

5.1.1. 10 бр.  уикенд екскурзии за двама в Брюксел (Белгия), Прага (Чехия) или Мадрид (Испания), всяка от които на приблизителна стойност 3000,00 (три хиляди) лева  с ДДС;

5.4. С една поръчка, отговаряща на условията в раздел VI, може да бъде спечелена само една награда за текуща поръчка по т. 5.1.1.

5.5. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

5.6. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Всеки, направил поръчка в ресторант от веригата „Happy” в периода на играта, и добавил в поръчката си наливна бира Stella Artois, Staropramen или Madri – 0,300 ml или 0,500 ml, и попълнил автоматично генерирана регистрационна форма, участва в томбола за наградите  по т. 5.1.

6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 30,00 (тридесет) лева с ДДС.

6.3. Играта е активна за поръчки, направени само в ресторанти Happy Bar & Grill в страната. ( ! В играта не участват поръчки, направени в ресторант Happy, MALL Paradise, гр. София ! )

XVII. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени и обявени в сайта на Happy (https://happy.bg)  на 15.07.2024г.

7.2. Определянето на печелившите се осъществява от Организатора на случаен (лотариен) принцип  измежду всички участници, изпълнили условията за участие в Играта.

7.3. Организаторът се свързва с печеливчите участници, оставили телефон и имейл за контакт. При невъзможност Организаторът да осъществи контакт със спечелил награда по т.5.1. участник, последният има възможност в срок до 3 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://happy.bg, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.2.

XVIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://happy.bg.

 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

9.1. Организаторът има правото да променя Общите условия, обявявайки това чрез официални съобщения на своя сайт и чрез рекламни материали, които се разпространяват в обектите.

9.2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Игратаа по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 9.1., в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

X. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

10.1. След излъчване печелившите участници по реда на т.7, комуникацията се поема изцяло от партньора туроператор „Експлория България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 37, вх. Б, офис 2, във връзка с което данните на печелившите се предават съгласно установените правила и политики на Организатора за защита на личните данни.

10.2. ХЕПИ като Организатор на играта НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ относно реалното връчване / осигуряване достъп до спечелените награди и тяхното използване. Всички претенции на печелившите относно достъпа и връчването на наградите и логистични въпроси по тяхното усвояване, следва да бъдат насочени към туроператора – „Експлория България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 37, вх. Б, офис 2.

10.3. Спорове между Организатора на играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

10.4. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора, както и за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

 

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg.