"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

ОТИДИ НА UEFA EURO 2024

ОТИДИ НА UEFA EURO 2024

Какво по-добро от това да гледаш футбол с приятели и да хапваш сочен бургер или Хот-Дог?
Нашата игра, която ще ти даде възможност не само да си хапнеш вкусно, но и да спечелиш билети за финалите на европейското първенство по футбол в Германия. 

Регистрирай се, за да имаш възможност да спечелиш билети за финалите: https://happy.bg/hellmanns


-----------------------------------------------
ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛНА ИГРА

за билет за Европейското футболно първенство 2024

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди – „Билет за Европейското футболно първенство 2024”, организирана от „ХЕПИ” ЕАД (със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, бул. „Цар освободител“ №25), наричано за краткост „Организатора”.

1.2. Играта се осъществява съвместно с партньора „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие,зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg/hellmanns

3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 16.05.2024г. -и приключва на 13.06.2024г. в 23:59 ч.

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя като награди в Играта билети за Европейското първенство по футбол 2024 спрямо разпределението по-долу :

5.1.1.

- 2 (два) VIP билета за Финала в Берлин, 14.07.2024г. – 2 печеливши (и 2 резервни участници), с осигурено настаняване и самолетни билети. Стойността на 1 билет с полет и настаняване е 6694.72 лв;

- 6 (шест) билета категория 1 за Финала в Берлин, 14.07.2024 г. (двама печеливши на двоен билет и двама печеливши на единичен и трима резервни участници), с осигурени самолетни билети. Стойността на един двоен билет е 5370.70 лв.;

- 2 (два) билета категория 2, Групова фаза, Група Е, в Щутгард, 26.06.2024 г. – 2  печеливши (и 2 резервни участника). Стойността на наградата е 293.37 лв.;

- 3 (три) VIP билета за R16 в Берлин, 29.06.2024 г. (3 печеливши и 3 резервни участника). Стойността на 1 бр билет е 1427.76 лв.;

- 2 (два) VIP билета за R16 в Кьолн, 30.06.2024 г (2 печеливши и 2 резервни чуастника). Стойността на един билет е 1427.76 лв

 

5.2. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

5.3. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.

5.4. Всички награди в настоящата томбола са осигурени от партньора „Юниливър България“ ЕООД.


VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. Участието в Играта е доброволно.  Участието в томболата НЕ Е обвързано с покупка.

6.2. За да бъде включен в томболата, всеки участник е необходимо да предостави и попълни в регистрационната форма на happy.bg/hellmanns следните данни:

6.2.1 Име

6.2.2. Номер на мобилен телефон

6.2.3 E-mail адрес.

6.2.4. Да отбележи  с тик:

 Запознах се и съм съгласен с Политиките за поверителност *

 Съгласен съм с условията за ползване и имам навършени 18 години *

6.2.5. След попълване на горепосочените данни да кликне на бутона „ИГРАЙ”.

 

  1. ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Печелившите за 13 билета ще бъдат обявени на сайта на Организатора – https://happy.bg на 14.06.2024г.

7.2. Печелившите на 2 VIP билета за Финала в Берлин ще бъдат обявени на сайта на Организатора – https://happy.bg на 14.06.2024г.

7.3. Определянето на печелившите се осъществява от Организатора на случаен (лотариен) принцип измежду всики участници, изпълнили условията за участие в Играта. Представители на Организатора ще се свържат лично с всеки печеливш за уточняване на условията около получаването на наградите.

7.4. Наградите се осигуряват и предоставят на печелившите от партньора „Юниливър България“ ЕООД.

7.5. В случай на невъзможност Организаторът да осъществи контакт с печеливш участник, последният има възможност в срок до 2 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://happy.bg/, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.2.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://happy.bg.

 

  1. I ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

10.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Играта, както и в случай, че потребителят е предоставил невалидни данни за контакт, непълен и/или неточен адрес.

10.3. След излъчване печелившите участници по реда на т.7, комуникацията се поема изцяло от партньора „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4, във връзка с което данните на печелившите се предават съгласно установените правила и политики на Организатора за защита на личните данни.

10.4. ХЕПИ като Организатор на играта НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ относно реалното връчване / осигуряване достъп до спечелените награди и тяхното използване. Всички претенции на печелившите относно достъпа и връчването на наградите и логистични въпроси по тяхното усвояване, следва да бъдат насочени към партньора в играта – „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 4 в качеството му на официален партньор на Европейското първенство по футбол 2024.

 

  1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

11.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.

 

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на играта на уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg.