"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Happy на училище

Happy на училище

Happy на училище!


Първият учебен ден е еднакво важен както за учениците така и за родителите. Независимо дали вашето дете е първокласник или вече стремително се изкачва по стълбата на знанието - ние в Happy Bar & Grill сме тук, за да направим този  ден още по-специален. С всяко детско меню поръчано между 13.09 и 16.09.2023г, участвате в томбола за страхотни Happy награди!

 

 

----------------------------------------------------

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „15-ти септември“ в ресторанти Хепи

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „15-ти септември“ /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител“ №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията, което се извършва на случаен принцип чрез печеливши скреч-карти.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2, ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg.

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за периодa от 13.09 до 16.09.2023г. или до изчерпване на количествата награди.

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 2000 бр. дизайнерски мешки, с ед. цена 7,92 лв. с ДДС;

- 2000 бр. дизайнерски моливници с лого Happy, с ед. цена 7.32 лв. с ДДС.

5.2. Всеки участник, изпълнил условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.2.1. Един участник може да учавства повече от веднъж, ако извърши поръчка през различни клиентки сметки.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът да поръча детско меню и да изтегли скреч карта, за да разбере дали печели.

6.2. Всяка една от стъпките по т. 6.1. е задължително условие за участие в Играта.

 

  1. VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получават лични данни на участници в Играта по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://happy.bg/.

 

  1. VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

8.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

IХ. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

 

Х. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: https://happy.bg.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg