"най-добър ресторант в лондон 2023г."

"Най-добро кулинарно изживяване в Англия 2023г."

Arrow left icon
обратно

Новини

Розово лято с Happy

Розово лято с Happy

Животът може да бъде розов - започваме от лятото!


Включи се в нашия Giveaway и участвай за:

- 5 уикенда в @helena.resort

- 40 ваучера по 25лв.

 

Условия на играта:

-Последвай профила на @happybarandgrill

-Тагни двама приятели

-Бонус - сподели този пост на стори

 

Разбери повече ТУК.

 

----------------------------------------------------

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Розово лято с Happy

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра „Розово лято в Happy” /наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИ” ЕAД, ЕИК: 103924544, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9002, бул. „Цар Освободител №25 /наричано за краткост „Организатора”/.


ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението, на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт”, като същата не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 от Закона за хазарта - в нея липсва залог и нито един от участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ù не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.


ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://happy.bg

3.2. Служители на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта се провежда за период от две  седмици, считано от 30.07 – 14.08.2023г. вкл.

 

  1. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:

- 5 бр. уикенди в Helena Resort, Слънчев бряг. 

- 40 бр. ваучери по 25 лв.

5.2. Всеки участник, изпълнил условията в раздел VI „Механизъм на играта“, може да спечели само една награда.

5.3. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент или друг продукт.

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите по т.5.1, е необходимо в периода на кампанията, участникът:

  1. да последва Instagram профила на Happy @happybarandgrill;
  2. да тагне 2-ма приятели.

6.2. Всяка една от стъпките по т.6.1. е задължително условие за участие в Играта.

6.3. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 14 август 2023г.

6.4. За да получат своите награди, печелившите трябва да предоставят актуален адрес и телефн за връзка.

 

  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Партньори на Организатора, подкрепящи кампанията, нямат достъп до и не получава лични данни на участници в Играта по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя във връзка с Играта, се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на  https://happy.bg/.

7.2. Организаторът обявява печелившите участници, на Story в Instagram профила на Happy @happybarandgrill и чрез "Новина" на www.happy.bg. При невъзможност Организаторът да осъществи контакт със спечелил награда по т.5.1. участник, последният има възможност в срок до 5 календарни дни от обявяване на печелившите в сайта на https://happy.bg, да се свърже с Организатора с цел получаване на наградата. След изтичане на този срок, участникът губи право да получи наградата, като Организаторът пристъпва към определяне на друг печеливш на негово място по реда на т.7.1.

  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ИГРАТА

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

8.2. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на Играта.

 

  1. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

9.2. Организаторът не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

 

  1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИЦИТЕ.

10.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.

10.2. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Играта.


Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб страницата  на Организатора: happy.bg.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg