ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАДесертът и градът

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА.
 2. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „ Десертът и градът”, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“.
 3. ИГРАТА стартира в 10:00 ч. на 9.03.2020 г. и продължава до 24:00 часа на 30.03.2020 г.
 4. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„Хепи” ЕАД, ЕИК  103924544 , със седалище и адрес на управление  гр. Варна, бул. Цар Освободител №25 наричано по-долу за краткост “Организатор”.

III. НАГРАДА.

 1. Организаторът осигурява 183 (сто осемдесет и три) броя награди („Наградите“), а именно:

3 Х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

60 ВАУЧЕРА Х 50 ЛЕВА  INVOKE

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  HAPPY BAR & GRILL

 1. Организаторът обявява на своята интернет страница www.happy.bg/8mart („Сайта“) вида на наградата, съгласно т. 1 по-горе.
 2. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.
 3. ИГРАТА се реализира на Сайта на Организатора.
 4. ИГРАТА се организира и провежда на цялата територия на Република България.
 5. УЧАСТИЕ.
 6. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, с изключение на служителите на „Хепи” ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и лица по т.VI.6.2. от тези общи условия.
 7. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
 8. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
 9. Провеждането на ИГРАТА се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
 10. Всеки Участник може да вземе участие в ИГРАТА, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ, както и да изрази съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за целите на участие в ИГРАТА и евентуалното получаване на награда от нея, на обозначените за това места на Сайта.

2.2. Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/, име и фамилия, както и да избере любим Happy десерт от ягодовото меню.

 1. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в ИГРАТА за спечелване на Наградите.
 2. Всеки Участник участва в ИГРАТА само веднъж.
 3. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
 4. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в ИГРАТА, с цел манипулиране на ИГРАТА, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от ИГРАТА. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в ИГРАТА се счита за нарушение на настоящите правила.

6.2. Не може да бъде Участник в ИГРАТА лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на ИГРАТА. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на ИГРАТА преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на ИГРАТА самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. 12 печеливши в ИГРАТА за всяка седмица ще бъдат определяни и обявявани в първия работен ден на следващата седмица с изписване на името и фамилията на участниците, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от тях при регистрацията за участие, както следва:

7.1.1. На дата 16.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

 

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

7.1.2. На дата 23.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

 

7.1.3. На дата 30.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

 

1х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

7.2. Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора комисия, електронно, чрез специален софтуер.

7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ за контакт.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

 1. Получаване на Наградата:

8.1. Всеки участник има право да получи само една награда.

8.2. Наградата се изпраща по куриер на посочен от участника адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на резервен печеливш.

8.4. Организаторът не носи отговорност за забава за предоставяне на наградата поради официални празници.

8.5. Замяната на Наградата срещу друго имущество и/или паричната й равностойност няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

8.6. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта.

 1. Лични данни
 2. Участието в ИГРАТА е доброволно. При участието си всеки участник предоставя съгласие личните му данни (име, фамилия, електронен адрес) предоставени от него за целите на регистрацията и участието му в ИГРАТА, както и допълнително предоставените от него данни (адрес и телефон) за целите за получаване на награда в ИГРАТА, да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на ИГРАТА и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „Хепи” ЕАД, ЕИК 103924544 , със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител №25.
 3. Личните данни по т.1 се събират единствено с цел провеждане на ИГРАТА и доставяне на спечелените награди, на основание чл. 6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор).

2.1. Електронния адрес (имейл) предоставен  от участника, може по изрично писмено съгласие на участника  да бъде използван от Организатора за изпращане на електронен рекламно-информационен бюлетин (нюзлетър) на участника.

 1. 3. Данните по т.1. се пазят за срок до 3 месеца след края на ИГРАТА, а по т.2.1. – до 24 месеца от предоставянето му. Всеки участник, чиито данни се обработват за целите на ИГРАТА, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на marketing@happy.bg. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на https://happy.bg/poveritelnost/.

 1. 4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.
 2. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Възложителят има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Възложителя е окончателно.

Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда ИГРАТА и има право да ги изменя и допълва едностранно по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайта на Организатора. ИГРАТА може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на ИГРАТА. От момента на обявяването на прекратяването на ИГРАТА на Сайта на Организатора, правата на Участниците да участват за спечелването на Наградата ще бъдат отменени. При прекратяване на ИГРАТА по реда от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.

С участието си в ИГРАТА, Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.

Настоящите правила влизат в сила от 09.03.2020г.

 


РЕГИСТРИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН
ЗАПИШИ СЕ

Абонирай се
за вкусни
Happy новини

АБОНИРАЙ СЕ СЕГА

Абонирай се
за вкусни
Happy новини
Абонирай се сега