ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАДесертът и градът

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ИГРАТА.
 2. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „ Десертът и градът”, наричана по-долу за краткост „ИГРАТА“.
 3. ИГРАТА стартира в 10:00 ч. на 9.03.2020 г. и продължава до 24:00 часа на 30.03.2020 г.
 4. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

„Хепи” ЕАД, ЕИК  103924544 , със седалище и адрес на управление  гр. Варна, бул. Цар Освободител №25 наричано по-долу за краткост “Организатор”.

III. НАГРАДА.

 1. Организаторът осигурява 183 (сто осемдесет и три) броя награди („Наградите“), а именно:

3 Х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

60 ВАУЧЕРА Х 50 ЛЕВА  INVOKE

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  HAPPY BAR & GRILL

 1. Организаторът обявява на своята интернет страница www.happy.bg/8mart („Сайта“) вида на наградата, съгласно т. 1 по-горе.
 2. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.
 3. ИГРАТА се реализира на Сайта на Организатора.
 4. ИГРАТА се организира и провежда на цялата територия на Република България.
 5. УЧАСТИЕ.
 6. В играта имат право да участват всички пълнолетни физически лица на територията на България, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, с изключение на служителите на „Хепи” ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и лица по т.VI.6.2. от тези общи условия.
 7. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
 8. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.
 9. Провеждането на ИГРАТА се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
 10. Всеки Участник може да вземе участие в ИГРАТА, само след изпълнение на следните условия:

2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ, както и да изрази съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за целите на участие в ИГРАТА и евентуалното получаване на награда от нея, на обозначените за това места на Сайта.

2.2. Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/, име и фамилия, както и да избере любим Happy десерт от ягодовото меню.

 1. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в ИГРАТА за спечелване на Наградите.
 2. Всеки Участник участва в ИГРАТА само веднъж.
 3. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
 4. Ограничения за участие:

6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в ИГРАТА, с цел манипулиране на ИГРАТА, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от ИГРАТА. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в ИГРАТА се счита за нарушение на настоящите правила.

6.2. Не може да бъде Участник в ИГРАТА лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на ИГРАТА. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на ИГРАТА преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на ИГРАТА самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

 1. Определяне и обявяване на победителите:

7.1. 12 печеливши в ИГРАТА за всяка седмица ще бъдат определяни и обявявани в първия работен ден на следващата седмица с изписване на името и фамилията на участниците, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от тях при регистрацията за участие, както следва:

7.1.1. На дата 16.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

 

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

7.1.2. На дата 23.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

1 х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

 

7.1.3. На дата 30.03.2020 г. дванадесет Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши за следните награди:

 

1х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца

20 ваучера х 50 ЛЕВА  INVOKE

20 ваучера х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH

20 ваучера Х 30 ЛЕВА HAPYY BAR & GRILL

 

7.2. Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора комисия, електронно, чрез специален софтуер.

7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ за контакт.

7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

 1. Получаване на Наградата:

8.1. Всеки участник има право да получи само една награда.

8.2. Наградата се изпраща по куриер на посочен от участника адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на резервен печеливш.

8.4. Организаторът не носи отговорност за забава за предоставяне на наградата поради официални празници.

8.5. Замяната на Наградата срещу друго имущество и/или паричната й равностойност няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Наградата.

8.6. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данъци, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта.

 1. Лични данни
 2. Участието в ИГРАТА е доброволно. При участието си всеки участник предоставя съгласие личните му данни (име, фамилия, електронен адрес) предоставени от него за целите на регистрацията и участието му в ИГРАТА, както и допълнително предоставените от него данни (адрес и телефон) за целите за получаване на награда в ИГРАТА, да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на ИГРАТА и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „Хепи” ЕАД, ЕИК 103924544 , със седалище и адрес н