"Month of Love in Happy" GAME - PARTICIPATION RULES

  • Promotions‹ обратно
"Month of Love in Happy" GAME - PARTICIPATION RULES
Surprise the person you love through HAPPY TV.

Participate in the raffle for 14 consumption vouchers each equal to 60 leva. They could be used in all Happy restaurants with validation till 15.03.2018.

The game starts on 1.02.2018 and ends on 28.02.2018.
"Month of Love in Happy" GAME - PARTICIPATION RULES

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Месец на любовта в Хепи”

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Месец на любовта в Хепи”, (наричана по долу за краткост „Играта”) организирана от „Хепи” ЕАД, ЕИК: 103924544, седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител №25 (наричано за краткост „Организатор/а”).

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условие за участие зададено от Организатора, изпълнението на което, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условието; определянето на печелившите участници от Организатора на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл.2 ал.1 – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в играта, публикувани на 1.02.2018г. във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill/

3.2. Служителите на Организатора (включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта), членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 1.02.2018г (начална дата на Играта) и завършва на 28.02.2018г. (крайна дата на Играта).

 

V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

вид награда

брой

Ваучери за консумация на стойност 60лв. за всички Хепи ресторанти, валидни до 15.03.2018г.

14

 

5.2. Наградите се разпределят на случаен принцип сред участниците чрез специална софтуерна програма – random.org.

5.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

 

 

 

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите в играта, е достатъчно в периода на играта по т.4.1., участникът да опише в коментар своето послание към любим човек на фейсбук или инстаграм страниците на Хепи, с дължина до 50 символа (включват се букви, разстояния, тире, многоточие) - https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill/ или https://www.instagram.com/happybarandgrill/?hl=en. Посланията на всички участвали до 17ч през всеки делничен ден, ще бъдат публикувани на следващ ден. Посланията на всички участвали през уикендите, ще бъдат зареждани от първия понеделник след тях.

6.2. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 01.03.2018г. до 18:00ч. и ще бъдат обявени във Facebook-страницата на Организатора на уеб-адрес: https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill/

6.3. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез предоставения от участника телефон за контакт при поръчката по т.6.1. При невъзможност на Организатора да се свърже с участника в рамките на 3 дни (до 24:00ч. на 04.03.2018г.), ще бъде проведено допълнително теглене на печеливш участник за съответната награда.

 

VІІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК

7.1. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.

7.2. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

7.3. С приемането на настоящите условия, участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни (включително име, фамилия, телефон и имейл за контакт) за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.

7.4. С участието си Играта, участниците се съгласяват, че:

7.4.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.

7.4.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след края ù.

7.5. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата на Организатора:

https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill/

 

Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „Хепи” ЕАД и влизат в сила в 00:00ч. на 1.02.2018г.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на marketing@happy.bg