ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Изразявам изрично волята и съгласието си „ХЕПИ” ЕАД да обработва личните ми данни (име, фамилия, електронен адрес) за целите на регистрацията и участието ми в ИГРАТА, както и допълнително предоставените от мен данни (адрес и телефон) за целите за получаване на награда в ИГРАТА, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „Хепи” ЕАД, ЕИК:103924544 , със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. Цар Освободител №25.

Изразявам изрично волята и съгласието си, че за целите на провеждане на ИГРАТА и предоставянето на награда в ИГРАТА, Организаторът може да предоставя данните ми на определено от него обработващо данни лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679), като изисква от него да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство и настоящите условия.

  1. Личните данни по т.1 се събират единствено с цел провеждане на ИГРАТА и доставяне на спечелените награди, на основание чл.6, ал.1, б.”б” от Регламент(ЕС)2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор).
  2. 3. Данните се съхраняват за срок до 3 месеца след края на ИГРАТА. Всеки участник, чиито данни се обработват за целите на ИГРАТА, има следните права: (а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;  (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на marketing@happy.bg. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на https://happy.bg/poveritelnost/.