Избягай от жегата и спечели!

‹ обратно 08.07.2016
news_288
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ FACEBOOK-ИГРА 
 
1.ТЕМА И ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.
1.1. Настоящият документ съдържа условията за провеждане и участие в игра /наричана по долу за краткост „Играта”/ организирана от „Хепи 2000” ЕООД, /наричано по-долу за краткост „Организатора”/. С приемането на тези условия или предприемането на каквото и да е действие за участие в Играта, участникът декларира, че се е запознал с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при и по повод участието си в играта.
1.2. Организаторът има право по всяко време и по своя преценка:
1.2.1. да промени настоящите условия, като промяната влиза в сила незабавно или в друг срок определен от Организатора.
1.2.2. да прекрати провеждането на Играта;
 
2. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои от условие формулирано от Организатора, изпълнението на което, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.
 
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат регистриран потребителски профил във Facebook и са отбелязали опцията „check in” във Facebook-страницата на Организатора достъпна на уеб-адрес https://www.facebook.com/pages/Happy-Victoria/148139481928940?fref=ts.
3.2. Служители на Организатора или на дружества, в които той е едноличен собственик на капитала /включително лицата, които са свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.
 
4. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1.  Играта започва на 17.06.2016г /начална дата на Играта/ и завършва на 08.07.2016 г. /крайна дата на Играта/ 
 
5.НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

 
 - плажни чанти 20 бр.
- несесери за плаж 20 бр
- плажни кърпи 20 бр.
 
5.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
  5.3. Наградите се разпределят на случаен принцип сред участниците чрез специална компютърна програма.
5.4. Един участник не може да спечели повече от една награда.
 
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
6.1. За да вземат участие в играта, е достатъчно, когато се намират в Ресторант „Happy” Виктория, находящ се в гр.София, ул.„Пенчо Славейков” №12-14, участниците да споделят местоположението си чрез функцията „Check in” във Facebook-страницата на Ресторант „Happy” Виктория: - (https://www.facebook.com/ pages/Happy-Victoria/ 148139481928940?fref=ts) , 
             6.2. Участниците могат допълнително по своя преценка (това не е задължително условие за участие в играта) да споделят и снимка от престоя си на басейна на Хепи Виктория в страницата на ресторант Happy Виктория (https://www.facebook.com/pages/ Happy-Victoria/148139481928940?fref=ts). Снимките трябва да са актуални, авторски, и на тях да присъстват интериора, екстериора, храна или напитки поръчани в реторанта Happy Виктория.
            6.3. Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип до 18:00 на 24.06.2016 г. , 01.07.2016 г. и 08.07.2016 г. – по 20 печеливши на всяка от посочените дати.
6.4. Организаторът обявява във www.facebook.com/HappyBarAndGrill, https:// www.facebook.com/pages/Happy-Victoria/148139481928940?fref=ts. и на www.happy.bg печелившите участници и спечелените от тях награди. Обявяването се извършва до 18:00 на 24.06.2016 г. , 01.07.2016 г. и 08.07.2016 г. – по 20 печеливши на всяка от посочените дати.
            6.5. Организаторът осъществява контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез публикация в неговата Facebook-страница или изпращане на facebook-съобщение. Ако в срок до 3 дни след публикацията/съобщението по предходното изречение, печелившият участник не се свърже с Организатора, той губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник при условията на т.6.3.
 
7.НАРУШЕНИЯ
7.1. Всеки участник може да участва в играта само с един Facebook-профил. Изрично се забранява регистриране на фиктивни Facebook-профили с цел осигуряване на повече награди.
7.2. Всеки участник може да спечели максимум 1 награда по т.5.1. Ако един участник има два или повече профила във Facebook, чрез всеки от които е спечелил награда, той губи правото да получи награда от Играта.
7.3. Участникът няма право да оказва влияние върху функционирането на Facebook-страницата на Организатора, нито да манипулира данните, които се съдържат в нея.
7.4. Действията на участниците трябва да са свързани с условията на играта и не трябва да се отклоняват от тях.
7.5. действията/коментарите на участниците не трябва да :
7.5.1. са с агресивно, подигравателно или нецензурно съдържание;
7.5.2. съдържат обида или клевета към Организатора, друг участник в играта или към което и да е трето лице;
7.5.3. са във връзка с отговор/ коментар на друг участник в играта. 
7.5.4. нарушават нормативни актове действащи на територията на Република България и Европейския съюз
7.6. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие от страна на участник.
7.7. В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират Организатора на електронна поща: marketing@happy.bg. Необходимо е участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали не се приемат от Организатора. 
7.8. Организаторът има право да отстрани от участие в играта: 
а) Участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.
б) отговор/коментар, за който Организаторът е прецени, че няма връзка с темата/въпроса на Играта или е неприемлив в законово или етично, отношение. 
7.9. При отстраняване на участник от Играта, Организаторът съставя констативен протокол, в който посочва участника, причината за отстраняване и всички отговори/коментари, които този участник е направил. Отстраненият участник няма право да участва отново в играта, а всички отговори/коментари, които същият е направил се изключват от участие в играта.
7.10. Участникът е длъжен да обезщети Организатора за всички вреди, които му причинил поради нарушение на настоящите общи условия. В случай, че поради нарушението, трети лица предявят съдебни искове срещу Организатора и/или на последния бъде наложена санкция от страна на административен орган, участникът е длъжен да го обезщети за всички суми, които е бил осъден да заплати по силата на съдебен или административен акт, както и за всички други имуществени вреди - пряка и непосредствена последица от нарушението.
8. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПУБЛИЧНОСТ.
8.1. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
8.2. С приемането на настоящите условия, участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, фейсбук-профил, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения. С участието си Играта, участниците се съгласяват, че:
8.2.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до три месеца след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника. 
8.2.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след края ù.
8.3. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Личната информация, която участникът предоставя на Организатора чрез отбелязване опцията „харесва ми” във Facebook-страницата на Организатора, се предоставя на администрацията на страницата, а не на Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата https://www.facebook.com/pages/Happy-Victoria/148139481928940?fref=ts. 
 
Настоящите условия влизат в сила на 17.06.2016 г.
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на kkostov@happy.bg