Всичко е футбол! :)

‹ обратно 10.07.2016
news_287
Всичко е футбол! :)
Ела в Happy да гледаме заедно Европейското, хапни и спечели!
Сподели снимка с поръчаното от теб вкусно Футболно меню или с наградата, която си спечелил от скреч картата, като маркираш хаш таг #happyfootball  и двама от участвалите могат да спечелят футболна каска! :)
Двете снимки, които имат най-много харесвания ще спечелят награда- футболна каска.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В FACEBOOK ИГРА 
„Хепи Футбол”.
 
1.ТЕМА И ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.
1.1. Настоящият документ съдържа условията за провеждане и участие в играта „Хепи Футбол” /наричана по долу за краткост „Играта”/ организирана от „Хепи” ЕАД, /наричано по-долу за краткост „Организатора”/. С приемането на тези условия или предприемането на каквото и да е действие за участие в Играта, участникът декларира, че се е запознал с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при и по повод участието си в играта.
1.2. Организаторът има право по всяко време и по своя преценка:
1.2.1. да промени настоящите условия, като промяната влиза в сила незабавно или в друг срок определен от Организатора.
1.2.2. да прекрати провеждането на Играта;
 
2. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои от условие формулирано от Организатора под формата на произволна тема/въпрос, зададени като публикация във Facebook-страницата на Организатора достъпна на уеб-адрес:
 https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill 
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно. 
 
3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат регистриран потребителски профил във Facebook и са отбелязали опцията „харесва ми” във Facebook-страницата на Организатора достъпна на уеб-адрес https://www.facebook.com/HappyBarAndGrill.
3.2. Служители на Организатора или на дружества, в които той е едноличен собственик на капитала /включително лицата, които са свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.
 
4. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1.  Играта започва на 15.06.2016г /начална дата на Играта/ и завършва на 26.06.2016 г. /крайна дата на Играта/ 
 
5.НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:
вид награда брой
Футболна каска 2
5.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
 
6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
6.1. Участниците трябва да споделят снимка във Facebook с хаш таг                  (#happyfootball) на футболно комбо меню което са поръчали в нашите ресторанти или снимка с хаш таг ( #happyfootball ) на наградата която са спечелили от скреч картата, която са получили заедно с поръчка на футболно комбо меню в нашите ресторанти.
             6.2. Снимките трябва да са актуални, авторски, и на тях да присъстват футболното комбо меню или наградата която са спечелили от скреч картата която участниците са получили заедно с поръчката на футболно комбо меню в нашите ресторанти.
            6.3. Двамата участници, които са получили най-голям брой харесвания (Like) на снимка която са споделили, ще спечелят по 1 брой награда – Каска за бира. Ако поради еднакъв брой отбелязвания тип „like”, повече от две снимки са събрали най-висок резултат за периода на играта, двете печеливши снимки ще се определят измежду тях на случаен принцип.          
6.4. Организаторът обявява в www.facebook.com/HappyBarAndGrill, печелившите участници и спечелените от тях награди. Обявяването се извършва до 18:00 на деня следващ деня, в който е приключила играта (27.06.2016 г.)
            6.5. Организаторът осъществява контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата, чрез публикация в неговата Facebook-страница или изпращане на facebook-съобщение. Ако в срок до 3 дни след публикацията/съобщението по предходното изречение, печелившият участник не се свърже с Организатора, той губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник при условията на т.6.3.
 
7.НАРУШЕНИЯ
7.1. Всеки участник може да участва в играта само с един Facebook-профил. Изрично се забранява регистриране на фиктивни Facebook-профили с цел осигуряване на повече награди.
7.2. Всеки участник може да спечели максимум 1 награда по т.5.1. Ако един участник има два или повече профила във Facebook, чрез всеки от които е спечелил награда, той губи правото да получи награда от Играта.
7.3. Участникът няма право да оказва влияние върху функционирането на Facebook-страницата на Организатора, нито да манипулира данните, които се съдържат в нея.
7.4. Отговорите/коментарите на участниците трябва да са свързани с темата/въпросът представляващи условие на играта и не трябва да се отклоняват от него.
7.5. Отговорите/коментарите на участниците не трябва да :
7.5.1. са с агресивно, подигравателно или нецензурно съдържание;
7.5.2. съдържат обида или клевета към Организатора, друг участник в играта или към което и да е трето лице;
7.5.3. са във връзка с отговор/ коментар на друг участник в играта. 
7.5.4. нарушават нормативни актове действащи на територията на Република България и Европейския съюз
7.6. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие от страна на участник.
7.7. В случай на подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички участници могат да сигнализират Организатора на електронна поща: marketing@happy.bg. Необходимо е участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали не се приемат от Организатора. 
7.8. Организаторът има право да отстрани от участие в играта: 
а) Участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие в играта или е нарушил по-друг начин настоящите правила.
б) отговор/коментар, за който Организаторът е прецени, че няма връзка с темата/въпроса на Играта или е неприемлив в законово или етично, отношение. 
7.9. При отстраняване на участник от Играта, Организаторът съставя констативен протокол, в който посочва участника, причината за отстраняване и всички отговори/коментари, които този участник е направил. Отстраненият участник няма право да участва отново в играта, а всички отговори/коментари, които същият е направил се изключват от участие в играта.
7.10. Участникът е длъжен да обезщети Организатора за всички вреди, които му причинил поради нарушение на настоящите общи условия.В случай, че поради нарушението, трети лица предявят съдебни искове срещу Организатора и/или на последния бъде наложена санкция от страна на административен орган, участникът е длъжен да го обезщети за всички суми, които е бил осъден да заплати по силата на съдебен или административен акт, както и за всички други имуществени вреди - пряка и непосредствена последица от нарушението.
8. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПУБЛИЧНОСТ.
8.1. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.
8.2. С приемането на настоящите условия, участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва лични му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, фейсбук-профил, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения. С участието си Играта, участниците се съгласяват, че:
8.2.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до три месеца след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника. 
8.2.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след края ù.
8.3. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Личната информация, която участникът предоставя на Организатора чрез отбелязване опцията „харесва ми” във Facebook-страницата на Организатора, се предоставя на администрацията на страницата, а не на Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.
 
Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на интернет-страницата – www.happy.bg
Настоящите условия влизат в сила на 15.06.2016 г.
 
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на kkostov@happy.bg