За Happy

Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
Happy в топ 20 на престижната класация Superbrands
28.11.2014
Разработване, отпечатване и доставка на информационен бюлетин на клъстера...
18.11.2014
news_239 news_239
"Хепи Клъстер" ДЗЗД, в качеството си на бенефициент по Договор за БФП №
BG161PO003-2.4.02-0016-C0001, “Повишаване на конкурентноспособността и
подобряване на паазрното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””, осъществяван с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиран от
Европейския съюз, чрез Европ...
повече ›
Покана за присъединяване към Хепи Клъстер
17.11.2014
news_238 news_238

Проект BG161PO003-2.4.02-0016-C0001 “Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на пазарното позициониране на „ХЕПИ КЛЪСТЕР””. 

Бенефициент: ДЗЗД „ХЕПИ КЛЪСТЕР”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансира...
повече ›
Доставяне на социална услуга специализиран транспорт на служителите...
14.11.2014
news_237 news_237
"Бар" ЕООД, като бенефициент по договор за БФП № ESF-2203-06-11010, по Проект № BG051PO001-2.2.03-0153 «Доставяне на социална услуга специализиран транспорт на служителите в «Бар» ЕООД», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз на Оперативна програма "Развити...повече ›
Прекратяване на процедура за доставка на гориво
10.11.2014
news_236 news_236
"Бар" ЕООД, като бенефициент по договор за БФП № ESF-2203-06-11010 «Доставяне на социална услуга специализиран транспорт на служителите в «Бар» ЕООД», по схема "На път", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз, публикува Заповед № 4/06,11,2014 г. за ПРЕКРАТЯВАНЕ на проце...повече ›